เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปรแอค แอนด์ ออดิท จำกัด

เราให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจรทุกประเภทธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโตโดยมีข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของเรา รวมถึงสนับสนุนให้มีระบบงานบัญชีที่เข้มแข็ง เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความเติบโตทางธุรกิจของท่าน เราจะร่วมวางแผนและสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ราคาถูก คุมคุณภาพงานโดยทีมงานมืออาชีพ

 

บริการของเรา

บริการรับทำบัญชีและภาษีครบวงจร

บริษัท โปรแอค แอนด์ ออดิท จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี บริการด้านภาษี บริการรับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท BOI ด้วยทีมงานมืออาชีพ นักบัญชีคุณภาพมืออาชีพผู้มีประสบการณ์สูง รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี ถูกต้องตามกฏหมาย

วางระบบบัญชี

ให้บริการในการกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการสำหรับจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วัดผลการดำเนินการในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา รวมไปถึงใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณภาษีที่จะต้องชำระให้แก่กรมสรรพากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งลดภาระภาษี จะช่วยประหยัดพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการจัดการสร้างสภาพคล่องและประสิทธิภาพทางภาษี

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การบัญชี และภาษีอากร

ให้บริการให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานบัญชีและการเงินที่จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในการทำงานโดยการทำบัญชีที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด และทำให้สามารถวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดการประหยัดและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จดทะเบียนและขออนุญาต

ให้บริการด้านทะเบียนกรณีต่างๆเช่น การจดทะเบียนจดจัดตั้งบริษัท การจองชื่อบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่ประกอบการ จดทะเบียนเลิกบริษัท เป็นต้น

เลิกกังวลกับบัญชีและภาษี ให้คุณมีเวลามาในการขยายธุรกิจมากขึ้น

เราคือมืออาชีพ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ครบวงจร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart